வானிலை அறிவிப்பு மற்றும் செயல்பாடு

பயன்கள் மற்றும் அம்சங்கள்

  • நயாகராவின் வானிலை முன்னறிவிப்பு கருவியானது வானிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை அறிந்து பயிர்களுக்கு நீர் பாய்ச்ச உதவுகிறது
  • இது பயிர்களின் நிலை மற்றும் மண்ணின் ஈரத்தன்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பயிர்களுக்கு தேவையான நீர்ப்பாசனத்தை நுல்லியமாக பூர்த்தி செய்கிறது.
Call Now Button